Upravit stránku

Porovnanie termínovaných vkladov a korporátnych dlhopisov

Zarobené a nasporené peniaze je škoda nechať len tak zaháľať v banke na bežnom účte, kde v priebehu času vďaka nulovým úrokom a nenulovým poplatkom strácajú na hodnote. Otázkou však zostáva, či je vhodné investovať prostredníctvom termínovaných vkladov. Riziko je síce nízke, ale tomu zodpovedá takmer nulové zhodnotenie.

Uložiť a nechať ležať na účte

Veľmi často sa stretnete s ľudovým názvom „Termiňak“. Termínovaný vklad je bankový vklad na dobu určitú s vopred pevne stanovenou úrokovou sadzbou. Oproti bežnému účtu je výrazne obmedzená likvidita uložených financií. Výpovedná lehota termínovaného vkladu môže byť v dňoch, ale aj v mesiacoch a čo viac, ak vkladateľ chce vybrať peniaze skôr, než si dojednal v zmluve, bude bankou penalizovaný.

Za strpenie týchto obmedzení obdrží vkladateľ odmenu v podobe garancie úrokovej sadzby, ktorá by mala byť vyššia ako na bežnom účte. Z tabuľky, ktorá nižšie porovnáva úrokové sadzby termínovaných vkladov v bankách, je zrejmé, že sú tieto úrokové sadzby veľmi nízke. Výnosy z termínovaného vkladu sa vyplácajú až pri ukončení a výbere termínovaného vkladu (úroky sú pripisované a danené už v priebehu trvania vkladu). Vzhľadom k tomu, že sa jedná o bankový produkt, sú termínované vklady poistené do výšky 100.000 EUR, podľa Zákona o bankách č. 21/1992 Zb.

Porovnanie úrokových sadzieb termínovaných vkladov

banka / dĺžka investície7 dní1 mesiac6 mesiac12 mesiac3 roky5 rokov
uvedené hodnoty sú platné k 1. 4. 2016
ČSOB0,01%0,01%0,01%0,05%neposkytujeneposkytuje
J&T Bankaneposkytujeneposkytuje0,70%1,10%neposkytuje1,40%
Komerční banka0,01%0,01%0,01%0,01%0,01%0,01%
Raiffeisen bank0,01%0,01%0,01%0,01%0,01%neposkytuje

Viac možností cenného papiera


Rovnako ako termínované vklady ponúkajú dlhopisy garantovanú výšku úrokovej sadzby. Jej výška je však veľmi často mnohonásobne vyššia, než na termínovaných účtoch. Tomu samozrejme zodpovedá aj vyššia miera rizika, ktorú podstupuje investor pri dlhopisoch oproti bankovým produktom.
Dlhopisy ako cenné papiere vďaka svojim parametrom ponúkajú vyššiu likviditu investície. V praxi je možné dlhopisy predať späť emitentovi, alebo napríklad pomocou trhoviska dlhopisov komukoľvek inému (pokiaľ to emitent v emisných podmienkach neobmedzí). Podľa doterajšej praxe sú náklady pri nedodržaní pôvodnej dohodnutej dĺžky investície pri dlhopisoch nižšie (väčšinou žiadne), než na termínovaných vkladoch. K investovaným financiám sa môže majiteľ čiastočne dostať aj vďaka priebežne vyplácaným úrokom, ktoré sú mu vyplácané počas investície.

Porovnanie zhodnotenia investície

Porovnanie zhodnotenia medzi termínovaným vkladom a dlhopismi, pri investovaní zhodnej sumy a pri použití rovnakej dĺžky investície. V príkladoch sú použité reálne produkty dostupné na trhu.
 termínovaný vkladdlhopisy
vklad100.000 Kč100.000 Kč
dĺžka investíci3 roky3 roky
výška úroku0,05 %5,00 %
hrubý výnos150,08 Kč15.000 Kč
odvedená daň22,51 Kč2.250 Kč
čistý výnos127,57 Kč12.450 Kč
 termínovaný vkladdlhopisy
vklad1.000.000 Kč1.000.000 Kč
dĺžka investíci5 rokov5 rokov
výška úroku1,40 %6,50 %
hrubý výnos71.988 Kč325.000 Kč
odvedená daň10.753 Kč48.750 Kč
čistý výnos61.235 Kč275.250 Kč

Konkrétne rozdiely medzi termínovanými vkladmi a dlhopismi

U oboch porovnávaných investičných nástrojov je využívaný rovnaký spôsob zdanenia „zrážkou pri zdroji“. To znamená, že úroky odvádza priamo banka, alebo emitent dlhopisov a investorovi zasiela (pripisuje) už čistý o daň očistený výnos. Aktuálne uplatňované zdanenie je vo výške 15%.

Výhody termínovaných vkladov

 • poistenie vkladu
  termínovaný vklad je bankový produkt a vzťahuje sa naň zákonné poistenie
 • nízke riziko
  bankový produkt s nízkym rizikom, čomu zodpovedá aj nízky výnos
 • zložené úročenie
  pokiaľ sa úroky pripisujú v priebehu termínovaného vkladu získava vkladateľ aj úroky z úrokov

Nevýhody termínovaných vkladov

 • veľmi nízke úroky
  aktuálne sa úrokové sadzby pohybujú do 0,05%, vyššie úroky sú výnimkou
 • vysoké poplatky
  banky penalizujú klientov pokutami a poplatky, pokiaľ potrebujú svoje peniaze späť skôr
 • nízka likvidita investície
  v prípade potreby výberu financií skôr, využívajú banky dlhé výpovedné lehoty v rádoch týždňov až mesiacov
 • malý a obmedzený výber produktov bez inovácií
  termínované vklady už neponúkajú všetky banky, investor si nemôže vybrať z dostatočného počtu produktov, ktoré sa navyše nijako ďalej nevyvíjajú
 • obmedzenia pravidelných investícií
  väčšina bánk má obmedzenú najnižšiu úložku a pri následnej investícii sa zakladá ďalší termínovaný vklad

Výhody podnikových (korporátnych) dlhopisov

 • spravidla žiadne poplatky
  väčšina emitentov nesie náklady za správu a predaj emisie sami
 • pravidelné vyplácanie výnosu
  najčastejšie sa používa ročná, polročná, kvartálna, alebo mesačná výplata výnosov
 • vyššie výnosy
  úroky z dlhopisov sú mnohonásobne vyššie , než pri termínovaných vkladoch
 • likvidita investície
  väčšina emitentov umožňuje spätný odkup dlhopisov; dlhopisy je tiež možné predať ďalej v rámci sekundárneho úpisu - napríklad pomocou trhoviska dlhopisov
 • možnosť pravidelného investovania
  ponuka dlhopisov je široká a ceny dlhopisov začínajú od 1 Sk, preto je možné investovať aj pravidelne a po menších čiastkach
 • veľký výber dlhopisov
  investor má na výber z veľkého množstva dlhopisov, výber môže prispôsobiť dĺžke investície aj požadovanému zhodnoteniu

   


Nevýhody podnikových (korporátnych) dlhopisov

 • výber správneho emitenta
  investor sám musí zvážiť kvalitu emitenta a jeho podnikateľského zámeru
 • spravidla jednoduché úročenie
  väčšina investorov vypláca úroky priebežne a používa jednoduché úročenie (investor nezískava automaticky aj „úroky z úrokov“)

Podívejte se, kolik vám mohou vydělat korporátní dluhopisy.